Gigant ýyldyzy

16 ýyllyk önümçilik tejribesi
Örän ygtybarly MDF nurbat saklaýyş tehnologiýasy aýan edildi

Örän ygtybarly MDF nurbat saklaýyş tehnologiýasy aýan edildi

Giriş:

Orta dykyzlykly süýümli tagta (MDF) köp taraplylygy we tygşytlylygy sebäpli dürli agaç işläp bejermek taslamalary üçin iň meşhur materialdyr.Şeýle-de bolsa, MDF ulanylanda ýüze çykýan kynçylyklaryň biri, esasanam nurbat ulanylanda aňsatlyk bilen döwülip ýa-da döwülip biler.Bu blogda MDF nurbady berkitmek usullaryna has içgin serederis we materialyň bölünmeginiň ýa-da gowşamagynyň öňüni almagyň täsirli usullaryny öwreneris.

1. MDF-e düşüniň:

Jikme-jikliklerine girmezden ozalMDF nurbat tutmak, MDF-iň tebigatyna düşünmek gaty möhümdir.MDF rezin ýa-da ýelim bilen berk gysylan ownuk agaç süýümlerinden durýar.Bu kompozisiýa nurbatlar nädogry goýlanda materialy dargamagy aňsatlaşdyrýar.

2. MDF ýüzüni taýýarlaň:

MDF üstüni dogry taýýarlamak, nurbatlaryň ygtybarly saklanmagyny üpjün etmekde ilkinji ädimdir.MDF-de islenýän nurbat ýerlerini ölçemek we bellemek bilen başlaň.Bölünmeginiň öňüni almak üçin, nurbatyň diametrinden birneme kiçi buraw ulanyp, synag deşiklerini öňünden burawlamak maslahat berilýär.Bu nurbady has ýumşak goýmaga mümkinçilik berýär we bölünmek mümkinçiligini azaldar.

3. Hasaplama ýa-da hasaplaýyş:

Arassa, ýuwmak üçin hasaplaýjy ýa-da hasaplaýjy deşikler ulanylyp bilner.Hasaplama, nurbat kellesi MDF-iň aşagynda bolar ýaly konus çukuryny döretmegi göz öňünde tutýar.Beýleki tarapdan, reaming, nurbat kellesini doly ýerleşdirmek üçin synag çukuryny ulaldýar we gizlenmäge mümkinçilik berýär.Iki usul hem basyşy deň paýlaýar, bölünmek ýa-da gowşamak mümkinçiligini azaldýar.

4. Agaç ýelimini ulanyň:

Agaç ýeliminiň girizilmegi MDF nurbatlarynyň saklaýyş güýjüni ep-esli ýokarlandyryp biler.Nurbatlary salmazdan ozal synag deşiklerine agaç ýelimini çalmak üçin çotga ýa-da pagta süpürgiç ulanyň.Ueelim goşmaça ýelimleýji bolup, saklamagy güýçlendirýär we bölünmek ähtimallygyny peseldýär.Excessiveöne aşa köp ýa-da bulaşyk ýelimiň dammazlygy üçin dogry mukdarda ýelimiň bardygyna göz ýetiriň.

5. Inçe sapak nurbatlaryny ulanyň:

Dogry nurbatlary saýlamak MDF nurbady berkitmekde möhüm rol oýnaýar.MDF süýümlerini has täsirli saklaýanlygy sebäpli, inçe sapakly nurbatlary saýlaň.Has inçe sapaklar stresleri deň paýlaýar, bölünmek ähtimallygyny ep-esli azaldýar.Mundan başga-da, ýiti nokatlar däl-de, ýasalan nokatlar bilen nurbatlary ulanmak, ýarylmak howpuny hasam azaldyp biler.

Netijede:

Ussatlyk MDF nurbatberkitmek usullary agaç işläp bejermek üçin mümkinçilikler dünýäsini açýar.Aboveokardaky ädimleri ýerine ýetirip, MDF bilen işleýän wagtyňyz köplenç ýüze çykýan göze görünmeýän çatryklaryň we ýaryklaryň öňüni alyp bilersiňiz.Dogry synag deşiklerini ulanmak, hasaplaýyş ýa-da hasaplaýyş usullaryny ulanmak, agaç ýelimini goşmak we inçe sapakly nurbatlary saýlamak bilen, MDF taslamalaryňyzda ygtybarly nurbat berkidilmegine ýetip bilersiňiz.Bu usullary dogry durmuşa geçirmek üçin wagt sarp edip, döredijiligiňiziň dowamlylygyny we uzak ömrüni üpjün etjekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.


Iş wagty: 19-2023-nji oktýabr