Gigant ýyldyzy

16 ýyllyk önümçilik tejribesi
Gümmez kellesi deňi-taýy bolmadyk güýç we köpdürlüligi üçin körler

Gümmez kellesi deňi-taýy bolmadyk güýç we köpdürlüligi üçin körler

Gysga düşündiriş:

Alýuminiý kör perçinler

Material: 5050 alýumin / polat mandrel

Mandrel: polat

Kelläniň görnüşi: gümmezli kelle

Diametri: 3.2mm / 3.9mm / 4,8mm (1/8 ″, 5/32 ″, 3/16 ″)

Uzynlygy: 6.5mm - 25mm (1/4 ″ –1 ″)

Ulanylyşy: gurluşyk, gämi gurluşygy, tehnika, awtoulag öndürmek, öý hojalygy we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Giriş

Ownuk, ýöne güýçli berkidijiler awtoulag, howa we gurluşyk ýaly dürli pudaklarda möhüm rol oýnaýar."gümmez kellesi kör perde"- olaryň ajaýyp güýçleri we köp taraplylygy barada düşünje alarys, olary köp sanly programmada aýrylmaz edýär.

5050 Alýumin kör perçinler
Material 5050 alýumin / polat mandrel
Baş görnüşi gümmez kellesi
Diametri 3.2mm / 3.9mm / 4.8mm (1/8 "5/32" 3/16 ")
Uzynlyk 6.5mm - 25mm (1/4 "- 1")
5050 Alýuminiý kör perçinler 2
5050 Alýuminiý kör perçinler 1

Goýmalar

Gurluşyk, gämi gurluşygy, tehnika, awtoulag öndürmek, öý hojalygy we ş.m.

Üstünlikleri

Qualityokary hilli alýumin kör perdeleriniň artykmaçlyklary
1. Gurmak üçin arzan.
2. Tamper subutnamasy.
3. Wibrasiýa garşylygy.
4. Ygtybarly.
5. Işiň ters tarapyna girip bolmaýan ýerlerde.
6. Gurmak üçin ýönekeý.
7. Baş stilleriň we uzynlygyň dürli görnüşleri.
8. Deşikde degmegiň zerurlygy ýok.
9. Güýçli we arzan bahaly berkidiji.
10. Programmalaryň giň topary üçin amatly.

Jikme-jiklikler

1. 25 kg / karton, soňra paletde,
2. 1000 ýa-da 500 sany / guty, 10 guty / karton, paletsiz,
3. Paletli 1000 ýa-da 500 sany / guty, 6 guty / karton
Packhli gaplamak müşderi boýunça edilip bilner!

S.

Kör perçinler näme?

Kör perçinler diňe bir tarapdan girmegi talap edýän ýokary güýçli bir bölek.Alýumin garyndysy, polat we poslamaýan polat ýaly dürli materiallarda, dürli uzynlyklarda we diametrlerde bar.Şeýle hem, dürli kelleli görnüşlerde - gümmez kellesi, hasaplaýjy we uly flanes, giň ýük ýaýramagy ýa-da ýuwulmagy zerur bolan programmalar toplumy üçin elýeterlidir.

Berkidilmeli materiallaryň ýük göterijileri talap etmeýän ýerinde ulanyp boljak umumy maksatly perçin.Açyk kör perçinler, aňsat sökmek talap edilmeýän metal bölekleri berkitmek üçin tygşytly serişdeleri üpjün edýär.Openhli açyk kör perdelerimiziň jesetleri ýokary derejeli güýç we ajaýyp görnüş hödürleýän sowuk söz bilen ýasalýar.

Perçinler az ýük göteriji programmalar bilen köp sanly programmada ulanylyp bilner.Iş bölekleriniň arka tarapy çäklendirilen ýa-da girip bolmaýan ýerlerde perdeler amatlydyr.

Adaty baş stili, köp programmalar üçin amatly gümmezdir, uly flanes perçinler, ýumşak materiallary (mysal üçin agaç ýa-da plastmassa) berkitmek ýaly plastmassa, agaç we ş.m. ýaly inçe ýa-da ýumşak materiallary berk arkasyna süýşürmek üçin amatlydyr. .

Hasaplaýyş perdesi, esasan, ýalpyldawuk görnüşi talap edilýän metal ýüzlerde ulanylýar.

1. Tegelek kelleli perçin näme?

Gümmezli kelleli perçinler, metal ýa-da plastmassa ýaly iki ýa-da has köp materialy birleşdirmek ýa-da birleşdirmek üçin berkidilen berkitmelerdir.Içinde gaty eplenýän silindr görnüşli şahadan ybarat.Mandrel güýçli bogun döretmek üçin gurlanda döwülýär.Tegelek kelleli perçinler, bir ujunda gümmez şekilli bolmagy bilen, boguna tekiz we estetiki taýdan ýakymly ýer berýär.

2. Deňi-taýy bolmadyk güýç we ýük göterijilik ukyby

Bu perçinleriň gümmezli dizaýny olaryň ýokary güýjüne we ýük göterijilik ukybyna goşant goşýar.Gümmez ýükleri perdäniň üstünde deň paýlaýar, has ýumşak materiallara gazylmagynyň we ygtybarly saklanmagynyň öňüni alýar.Bu häsiýet, yrgyldylara we beýleki daşarky güýçlere ajaýyp garşylygy üpjün edip, uzak dowamly dartyş we gyrkym güýji talap edýän programmalar üçin ideal edýär.

3. Programmanyň köpugurlylygy

Gümmezli kelleli perçinler köp taraplylygy sebäpli dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Bu perçinler köplenç awtoulag önümçiliginde korpus panellerini, içki bezegi we gurluş böleklerini goramak üçin ulanylýar.Howa giňişliginde gümmezli kelleli perçinler uçar çarçuwalaryna, ýelken panellerine we gonuş enjamlarynyň gurnamalaryna goşulmak üçin möhümdir.Şeýle hem gurluşykda, demir üçegi we örtükleri düzmekde, umumy ýasamak we abatlamak işlerinde möhüm rol oýnaýarlar.

4. Gurmak aňsat we täsirli

Gümmezli kelleli perçinleriň möhüm artykmaçlyklaryndan biri, olary gurmak aňsatlygydyr.Thekör perdegurnama prosesi, bogunyň diňe bir tarapyna girmegi talap edýär, bu bolsa arka tarapyna girip bolmaýan ýagdaýlar üçin ideal bolýar.Bu berkidijileri kör ýa-da el pyçak ýaragy ýaly ýönekeý gurallar arkaly aňsatlyk bilen gurup bolýar, beýleki birleşdiriş usullary bilen deňeşdirilende wagt we güýji tygşytlaýar.

5. Estetikany we poslama garşylygy güýçlendiriň

Gümmezli kelleli perçinler, ýokary güýçlerinden we gurnamagyň aňsatlygyndan başga-da, taýýar önümiň estetikasyny gowulaşdyrmaga kömek edýär.Gümmezli kelle, uzalyp gidýän ýa-da ýiti gyralary ýok edip, bogun ýüzüne ýalpyldawuk ýer berýär.Mundan başga-da, dürli poslama garşylygy bolan, alýumin we poslamaýan polat ýaly dürli materiallarda bar, bogunyň ömrüni hasam uzaldýar.

Netije

Gysgaça aýtsak, tegelek kelleli perçinler deňi-taýy bolmadyk güýç, köpugurlylyk we gurnama aňsatlygyny hödürleýän ýokary berkidijilerdir.Agyr ýüklere garşy durmak ukyby bilen, howpsuz we çydamly baglanyşyklary üpjün edip, köp sanly pudagyň aýrylmaz bölegine öwrüldi.


  • Öňki:
  • Indiki: