Gigant ýyldyzy

16 ýyllyk önümçilik tejribesi
Çipli pol nurbatlarynyň ähmiýeti: Güýçlendirilen berklik we durnuklylyk

Çipli pol nurbatlarynyň ähmiýeti: Güýçlendirilen berklik we durnuklylyk

Gysga düşündiriş:

Material: C1022A
Diametri: 3.0-6.0mm
Uzynlygy: 12-150mm
Standart: DIN ANSZ BS GB ISO
Jemleýji: galvanizli sary / ak ak
Sürüji: pozi sürüjisi, # 2 filips
Baş görnüşi: hasaplaýjy kelle / goşa csk / ýeke csk
Sapak: Ekiz sapak, ýekeje sapak
Nokat: ýiti nokat, iňňe nokady
Programma: çyzgydan, ýumşak agaçdan, belli bir agaçdan, çipden ýa-da materialdan ýa-da tebigy agaçdan çipden giňden peýdalanyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş:

Täze jaý täzelenende ýa-da gurlanda, poluňyza laýyk material saýlamak gaty möhümdir.Güýç we durnuklylygy hödürleýän materiallaryň biri bölejikleriň pollarydyr.Şeýle-de bolsa, bölejik pollary oturtmak diňe bir dogry materiallardan has köp zady talap edýär;Çipli pol nurbatlaryny ulanmagy talap edýär.Bu blogda, bu nurbatlaryň ähmiýetini we poluňyzyň berkligini we durnuklylygyny nädip ýokarlandyrjakdygyny öwreneris.

1. Bölejikli pol nurbatlary näme?

Çipli pol nurbatlary, bölejik pollary oturtmak üçin ýörite döredilen nurbatlardyr.Polat ýaly güýçli materiallardan ýasalan bu nurbatlar bölejik tagtasyna aňsatlyk bilen girmäge mümkinçilik berýän ýiti, öz-özünden burawlaýyş maslahatlaryna eýedir.Şeýle hem, ygtybarly tutmagy üpjün edýän we wagtyň geçmegi bilen islendik hereketiň ýa-da gowşamagyň öňüni alýan sapak nagşy bar.

2. Çydamlylygy: hyzmat möhletini üpjün etmek

Çyzgydan ýasalan nurbatlar bölejik pollaryň berkliginde möhüm rol oýnaýar.Adaty nurbatlardan tapawutlylykda, bölejik poluň nurbatlary poslama ýokary çydamlydyr, çyglylyga ýa-da temperaturanyň üýtgemegine sezewar bolanda-da üýtgemezligini üpjün edýär.Bu nurbatlary ulanmak poluňyzyň gowşamak ýa-da zaýalanmak howpuny ep-esli azaldar we netijede ömrüni uzaldýar.

3. Durnuk: Sarkmagyň we hereketiň öňüni alýar

Bölejikli pollaryň esasy artykmaçlyklaryndan biri, agyr ýüklere garşy durmak we hereketi azaltmak ukybydyr.Şeýle-de bolsa, bölejik tagta pol nurbatlary bilen dogry gurulmasa, poluň durnuklylygy bozup biler.Bu nurbatlar bölejik tagtasyny aşaky gatda ygtybarly goraýar, sarkmagyň we üýtgemeginiň öňüni alýar, gündelik könelmegine we ýyrtylmagyna çydamly berk binýady döredýär.

4. Easyönekeý gurnama: wagt we güýji tygşytlamak

Bölejikli pollary oturtmak köp wagt talap edip biler.Şeýle-de bolsa, bölejikli pol nurbatlaryny ulanyp, amal has aňsat we çaltlaşýar.Bu nurbatlar üçin öz-özünden buraw bölekleri, burawdan öňki deşikleriň zerurlygyny aradan aýyrýar, gurnama wagtynda wagt we güýji tygşytlaýar.Mundan başga-da, olaryň ýiti nokatlary aşaky gatda ygtybarly saklanmagy üpjün edip, aňsat goýmaga mümkinçilik berýär.

5. Dogry bölejik poluň nurbatlaryny saýlaň

Paneli pol nurbatlary saýlanyňyzda birnäçe faktorlary göz öňünde tutmak möhümdir.Ilki bilen uzak ömri üpjün etmek üçin ýokary hilli, poslama garşy örtükli nurbatlary saýlaň.Ikinjiden, bölejik tagtasynyň galyňlygyna we aşaky gatlagyň çuňlugyna laýyk ölçeg we uzynlykdaky nurbatlary saýlaň.Ahyrynda, iň oňat tutmak we durnuklylyk üçin niýetlenen sapak nagşy bolan nurbatlary göz öňünde tutuň.

Netijede:

Gysgaça aýtsak, bölejik poluň berkligini we durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin çipli pol nurbatlary zerurdyr.Bölejik tagtasy bilen aşaky gatyň arasynda berk baglanyşyk üpjün etmek bilen, bu nurbatlar wagtyň geçmegi bilen sarkmagyň, üýtgemegiň we gowşamagyň öňüni alýar.Mundan başga-da, olaryň poslama garşylygy we gurnamagyň aňsatlygy bölejik pol nurbatlaryny islendik pol taslamasy üçin gymmatly maýa goýýar.Rightadyňyzdan çykarmaň, dogry nurbatlary saýlamak poluňyz üçin dogry material saýlamak ýaly möhümdir.

Parametr

C1022A ak sink Pozi kellesiPaneli nurbat
Standart DIN7505
Ölçegi # 3 - # 14 / 2.5-6mm, Uzynlygy: 10-180 mm
Baş görnüşi tekiz / hasaplaýjy, pan, goşa tekiz, wafli kellesi
Sürüjiniň görnüşi Phillips, Pozi
Material C1022 + ýylylygy bejermek
Tamamla gara fosfat, çal fosfat, sink örtülen
Gaplamak köp, ýönekeý guty, reňk gutusy, poli halta, PP guty + agaç palet
Üpjünçilik ukyby Aýda 300 tonna
MinimumOrder Her spesifikasiýa üçin 500 kg
Söwda möhleti FOB / CIF / CNF / EXW
Töleg möhleti T / T, L / C, CNY, Western Union, MoneyGram we ş.m.
Bazar Günorta we demirgazyk Amrika / Europeewropa / Gündogar we Günorta gündogar Aziýa we ekt.
Hünärmen Berkidiji pudagynda 15 ýyldan gowrak tejribe
Biziň artykmaçlygymyz Bir nokatly söwda;
Tehniki goldaw;
Qualityokary hilli;
Materiallar we synag hasabatlary;
Bäsdeşlik bahasy;
Mugt nusgalar
Wagtynda eltip bermek;Iberilenden soň 2 ýyl hil kepilligi.
Sahypa  
Üns beriň Ölçegini, mukdaryny, kellesiniň görnüşini, sürüjiniň görnüşini, materialy, gutarmagyny habar bermegiňizi haýyş edýäris, eger bu aýratyn we standart däl önümler bolsa, çyzgyny ýa-da suratlary ýa-da nusgalary bize bermegiňizi haýyş edýäris.

Kompaniýa

Tianjin äpet ýyldyz enjamlary önümleri zawody 2006-njy ýylda guruldy we biz Hytaýyň Týanjininde ýerleşýän nurbatlar üçin hünärmen öndüriji.Uzak wagtlap dowam eden ösüşden soň, indi öz satuw toparlarymyzy gorkuzýarys we önümçilik we eksport işine üns berýäris.

Ösen enjamlar, standart tehnika we berk hil dolandyryş ulgamy önümlerimiziň ýokary hilini kepillendirýär.

Häzirki wagtda esasy önümlerimiz guradyjy nurbatlar, çyzgyly nurbatlar, öz-özüne degmek üçin nurbatlar, öz-özüňi burawlamak üçin nurbatlar, kör perçinler, umumy dyrnaklar, beton dyrnaklar ... önümlerimiziň hemmesi gurluşyk pudagynda giňden ulanylýar.

Size iň gowy bahamyzy, gowy hilli we ajaýyp hyzmatymyzy bermäge synanyşarys.

Saparyňyza we gözlegiňize tüýs ýürekden hoş geldiňiz!Sag boluň


  • Öňki:
  • Indiki: