Gigant ýyldyzy

16 ýyllyk önümçilik tejribesi
Ak wafli kellesi truss öz-özüni buraw nurbatlary

Ak wafli kellesi truss öz-özüni buraw nurbatlary

Gysga düşündiriş:

Truss kellesi buraw nurbady
1. Diametri: 3.9 / 4.2 / 4.8mm (# 7 / # 8 / # 10)
2. Uzynlygy: 13mm - 50mm (1/2 ″ -2 ″)
3. Kellesi: wafli / truss
4. Material: C1022A
5. Ulanylyşy: penjiräni we gapyny berkitmek, polat polat metal üçin giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Material C1022A
Diametri 3.9mm / 4.2mm / 4.8mm (# 7 / # 8 / # 10)
Uzynlyk 13mm - 50mm (1/2 ”-2”)
Tamamla Sink örtülendir
Baş görnüşi wafli kellesi
Sapak Gowy
Nokat buraw nokady / ýiti nokat

Gaplamak

1.Bulgur: 10000pcs / 20kgs / 25kgs plastik halta, soňra kartonda, paletde.
2. 200/300/500/1000 bölek kiçijik gutuda, soňra kartonda, paletsiz.
3. 200/300/500/1000 bölek kiçijik gutuda, soňra kartonda, palet bilen.
4. Islegiňize görä.

Packhli gaplamak müşderi boýunça edilip bilner!

Özüňe degmek üçin nurbat

Giriş:

Arhitektura we in engineeringenerçilik dünýäsinde her gurluşyk taslamasy esasy bölekleriniň netijeliligine we ygtybarlylygyna köp bil baglaýar.Bu komponentleriň arasynda berkidijiler gurluşyň umumy güýjüni we durnuklylygyny üpjün etmekde möhüm rol oýnaýarlar.Truss buraw nurbatlaryesasanam dürli programmalar üçin has ýokary netijeliligi we çydamlylygy üpjün edip, oýun oýunlaryny üýtgediji boldy.Bu blogda, trubkalar üçin öz-özünden buraw nurbatlarynyň peýdalaryny we ulanylyşyny öwreneris, taslamalary ýönekeýleşdirmek we binanyňyzyň uzak möhletli gurluş bitewiligine goşant goşmak ukybyny görkezeris.

Truss öz-özünden buraw nurbatlarynyň köp taraplydygyny görkeziň:

Truss öz-özünden buraw nurbatlary, truss gurluşygy, metal üçek we umumy polatdan ýasalan önümler üçin ýörite işlenip düzülen berkitmelerdir.Bu nurbatlar deslapky buraw zerurlygyny aradan aýyrýan açyk we egrilen sapaklar bilen özboluşly dizaýn edilendir.Bu aýratynlyk, potratçylaryň we gurluşykçylaryň arasynda meşhur saýlama edip, gurnama wagtyny we güýjüni ep-esli azaldar.

Netijeliligi ýokarlandyrmak:

Truss nurbatlarynyň öz-özüni burawlamak aýratynlygy, buraw işleriniň zerurlygyny aradan aýyryp, demir ýüzüne bökdençsiz birleşýär.Netijede, synag deşiklerini burawlamak, gurnamany has çalt we has netijeli etmek üçin köp wagt talap edýän meseläni aradan aýyrýar.Mundan başga-da, truss öz-özünden buraw nurbatlaryny ulanyp boljak tizlik, möhüm taslama möhletlerini ýerine ýetirmäge kömek edýär, bu potratçylara gymmatly wagt we serişdeleri tygşytlamaga mümkinçilik berýär.

Güýç we berklik:

Truss öz-özünden buraw nurbatlary, ýokary stres ýüklerine we howa şertleriniň agyrlygyna garşy durmak üçin ýörite döredildi.Bu nurbatlaryň sapaklary, metal ýüzleri ygtybarly tutmak üçin takyk işlenip, titremä we gowşama garşy ajaýyp garşylyk üpjün edýär.Mundan başga-da, olaryň poslama çydamly örtükleri (poslamaýan polat ýa-da galvaniz ýaly) hyzmat ediş möhletini uzaldýar we içerki we daşarky goşundylar üçin amatly edýär.

Köpugurly programma:

Truss öz-özünden buraw nurbatlary sansyz gurluşyk we in engineeringenerçilik taslamalarynda ulanylýar.Metal üçek panellerini oturtmakdan polat goldaw ulgamlaryna goşulýança, bu nurbatlar ýokary güýç we durnuklylygy talap edýän dürli programmalarda has ýokarydyr.Olaryň inçe we galyň metal örtükler bilen utgaşyklygy köpugurlylygyny hasam güýçlendirýär we dürli aýratynlyklar we ululyklar üçin ideal edýär.

Netijede:

Truss öz-özünden buraw nurbatlary gurluşyk taslamalarynda netijeliligi we çydamlylygy üýtgedip, dünýädäki gurluşykçylar we potratçylar üçin ygtybarly saýlama boldy.Öň burawlanan deşikleri aýyrmak, wagty we güýji ep-esli azaltmak, çykdajylary tygşytlamak we öndürijiligi ýokarlandyrmak arkaly gurnamany ýönekeýleşdirýärler.Mundan başga-da, olaryň ýokary güýji, berkligi we köp taraply goşundylary uzak möhletli gurluş bitewiligini üpjün edýär.Gurluşyk pudagy ösmegini dowam etdirýärkä, truss öz-özünden buraw nurbatlary netijeli, ygtybarly gurluşyk taslamalarynyň geljegini emele getirmekde has täsirli rol oýnar.

Özüňe degmek üçin nurbat
Aýratynlyklary 4.2
D 4-4.3
P 1.4
dc 10.2-11.4
K 2-2.5
dk salgylanma bahasy 7
L1 salgylanma bahasy 5
d1 salgylanma bahasy 3.5
Oter belgisi 2
Üýtgedilen Truss kellesi öz-özüni buraw nurbatlary03
Üýtgedilen truss kellesi öz-özüni buraw nurbatlary4
Üýtgedilen truss kellesi öz-özüni buraw nurbatlary2
Üýtgedilen truss kellesi öz-özüni buraw nurbatlary01

Sorag-jogap

1. Biz kim?
Biz Hytaýyň Týanjininde ýerleşýäris, 2006-njy ýyldan başlap, Günorta-Gündogar Aziýa (15.00%), Orta Gündogar (15.00%), Günorta Amerika (10.00%), Günbatar Europeewropa (10.00%), Içerki Bazar (5.00%), Günorta Aziýa (5.00%), Günorta Europeewropa (5.00%), Demirgazyk Europeewropa (5.00%), Merkezi Amerika (5.00%), Gündogar Europeewropa (5.00%), Gündogar Aziýa (5.00%), Demirgazyk Amerika (5.00%), Okeaniýa ( 5.00%), Afrika (5.00%).Ofisimizde jemi 11-50 adam bar.

2. Hilini nädip kepillendirip bileris?
Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga.
Iberilmezden ozal elmydama soňky gözleg.

3. Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?
Guradyjy nurbat, paneli nurbat, öz-özüňi burawlamak üçin nurbat, öz-özüne degmek üçin nurbat, kör perçinler.

4. Näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?
Zawodymyzda 16 ýyldan gowrak nurbat öndürmek tejribesi bar we maşynymyz we galyplarymyzyň hemmesi Taýwandan, şonuň üçin iň gowy hil biziň maksadymyz.Esasy önümlerimiz guradyjy nurbat, çipli nurbat, öz-özüňe degmek nurbady, öz-özüňi burawlamak üçin nurbat.we ş.m.

5. Haýsy hyzmatlary berip bileris?
Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CFR, CIF, EXW, çalt eltip bermek.
Kabul edilen töleg walýutasy: USD, EUR, CNY.
Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, L / C, PayPal, Western Union, Nagt, Escrow.
Gepleşik dili: iňlis, hytaý.

Kompaniýanyň maglumatlary

“Tianjin Giant Star Hardware Products Co., ltd.2006-njy ýylda guruldy we biz Hytaýyň Týanjininde ýerleşýän nurbatlar üçin hünärmen öndüriji.Uzak wagtlap dowam eden ösüşden soň, indi öz satuw toparlarymyzy gorkuzýarys we önümçilik we eksport işine üns berýäris.Ösen enjamlar, standart tehnika we berk hil dolandyryş ulgamy önümlerimiziň ýokary hilini kepillendirýär.

Häzirki wagtda esasy önümlerimiz guradyjy nurbatlar, paneli nurbatlar, öz-özüňe degmek üçin nurbatlar, öz-özüňi burawlamak üçin nurbatlar, kör perdeler.etc ... productshli önümlerimiz gurluşyk pudagynda giňden ulanylýar.Esasy bazarymyz Amerika, Europeewropa, Eastakyn Gündogar, Günorta Afrika, Günorta-Gündogar Aziýa we dünýäniň beýleki köp ýurtlaryna we sebitlerine gönükdirilýär.

Size iň gowy bahany, ýokary hilli we ajaýyp hyzmaty bermäge synanyşarys.

Saparyňyza we gözlegiňize tüýs ýürekden hoş geldiňiz!Sag boluň


  • Öňki:
  • Indiki: