Gigant ýyldyzy

16 ýyllyk önümçilik tejribesi
Gara fosfat inçe sapak guradyjy nurbatlaryň peýdalary we ulanylyşy barada öwreniň

Gara fosfat inçe sapak guradyjy nurbatlaryň peýdalary we ulanylyşy barada öwreniň

Gysga düşündiriş:

Agaç nurbatlar
Gaty sapak guradyjy nurbatlar

C1022A material, gara / çal fosfat bugle kellesi guradyjy nurbat gaty sapak, ýokary hilli, inçe / gödek sapak.Filipps

Ulanylyşy: Gaty agaçda, mebel ýasamakda, gips tagtasynda, bezegde, demirden işlemekde, ýeňil polatdan ýasalan bogunda we gurluşykda has giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gips nurbaty näme?

Gips nurbadyna “Drywall Screws” hem diýilýär. Iň oňat üç we iň oňat üç görnüşli meşhur görnüşi bar, gipsli nurbatlar gips tagtasyny berkitmek üçin ulanylýar, polat metal, polat bogun we COARSE sapaklary agaç we mebel üçin ulanylýar we iň çalt we aňsat bolar. burawlanda, pos üçin garşylygy ýokarlandyrmak üçin çal, gara fosfat we sink bolýar.

Önümiň beýany

Bugle kellesi Drywall nurbat, ýokary hilli, Inçe / gödek sapak.Filipps

Material C1022A
Diametri M3.5 / 3.9 / 4.2 / 4.8 (# 6 / # 7 / # 8 / # 10)
Uzynlyk 13mm-152mm (1/2 "- 6")
Sapak Gowy, gödek
Gaplamak Müşderiniň islegine görä 500pcs / 800pcs / 1000pcs / köpçülikleýin gaplamak
Tamamla Gara / çal fosfatly, sink örtülen
Gaplamak gaplamak OEM-i hem edip biler

Giriş:

Drywall, jaýlaryň, ofisleriň we beýleki binalaryň içki diwarlarynda gorag gatlagy hökmünde ulanylýar.Çydamlylygy, gurnamagyň aňsatlygy we estetika üçin giňden ulanylýar.Guradyjy panelleri agaç ýa-da metal taýaklara dakanyňyzda, nurbat saýlamak möhümdir.Guradyjy berkitmeler barada aýdylanda,gara fosfat inçe sapak guradyjy nurbatlariň meşhur saýlawlaryň biri hökmünde tapawutlanýar.Bu makala, özboluşly aýratynlyklaryna we gurluşyk pudagynda berýän artykmaçlyklaryna ünsi jemläp, bu nurbatlaryň peýdalary we ulanylyşy barada içgin göz aýlamagy maksat edinýär.

1. Gara fosfat:

Gara fosfat poladyň ýüzüne ulanylýan himiki örtügi aňladýar.Bu gara pellehana ajaýyp poslama garşylyk hödürleýär we çyglylyga we beýleki daşky gurşaw streslerinden goraýjy päsgelçilik bolup hyzmat edýär.Şonuň üçin gara fosfat guradyjy nurbatlar içerki we daşarky goşundylar üçin amatly bolup, uzak wagtlap işlemegini üpjün edýär we posyň gurluş bitewiligine zyýan bermeginiň öňüni alýar.

2. Inçe sapak dizaýny:

Gödek sapakly nurbatlardan tapawutlylykda, inçe sapakly guradyjy nurbatlar dykyz we ýakyn aralykdaky sapaklara eýedir.Bu dizaýnyň birnäçe möhüm artykmaçlygy bar.Inçe sapakly nurbatlar has yzygiderli tork we has oňaýly üpjün edýär, sebäbi has çuňňur, has berk tutmagy talap edýär we şeýlelik bilen umumy durnuklylygy ýokarlandyrýar.Mundan başga-da, inçe sapak dizaýny, aşa güýç zerurlygy bolmazdan, guradyjy enjamy has aňsat girizmäge mümkinçilik berýär.

3. Köpdürlüligi:

Gara fosfat inçe sapak guradyjy nurbatlaryň ýene bir görnükli aýratynlygy, köp taraplylygydyr.Olary guradyjy gurnama, çarçuwa we umumy agaç ussatlygy ýaly dürli gurluşyk taslamalarynda netijeli ulanyp bolýar.Agaç we metal taýajyklar bilen utgaşyklygy olary ähliumumy berkidiji edýär.Nurbatyň ujy, gurnama prosesinde netijeliligi ýokarlandyryp, maksat materialyna has çalt girýär.

4. Owadan we gizlemek aňsat:

Funksiýa aýratynlyklaryndan başga-da, gara fosfat inçe sapak guradyjy nurbatlar hem estetiki özüne çekijini hödürleýär.Gara reňkli gara guradyjy enjam bilen sazlaşykly bolup, ýakymly görnüş döredýär.Mundan başga-da, bu nurbatlar gury ýeriň üstünde iň az täsir etmek üçin, özlerine arassa höwürtge döredip, hapa ýa-da birleşmäniň aşagynda gizlenmegi aňsatlaşdyrýar.Bu tarap, üznüksiz we ýalpyldawuk ahyrky görnüşe ýetmäge kömek edýär.

Netijede:

Gara fosfat inçe sapak guradyjy nurbatlar öndürijiligiň, çydamlylygyň we gözelligiň ajaýyp kombinasiýasyny hödürleýär.Gara örtük ýokary poslama garşylygy üpjün edýär, inçe sapak dizaýny bolsa berk tutmagy we aňsat gurnamagy üpjün edýär.Olaryň köp taraplylygy we ýokary tutma güýji bu nurbatlary guradyjy gurallary gurmak, çarçuwalamak we agaç ussalary üçin zerur gural edýär.Gurluşyk taslamaňyza gara fosfat inçe sapakly guradyjy nurbatlary goşmak, diňe bir berkligini ýokarlandyrman, eýsem owadan we hünär taýdan tamamlanmagyna hem kömek eder.

Gaty sapak Guradyjy nurbatlar we agaç nurbatlar1
Gaty sapak Guradyjy nurbatlar we agaç nurbatlar3
Gaty sapak Guradyjy nurbatlar we agaç nurbatlar2

Sorag-jogap

1. Sargyt goýmazdan ozal mugt nusga berýärsiňizmi?
Hawa, elbetde synagyňyzy 20 sany kompýuter bilen üpjün ederis.

2. Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
16 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan hünärmen öndüriji.

3. Sizde näçe maşyn bar?
Bizde jemi 106 toplum maşyn, 50 toplum baş ýasaýjy maşyn, 30 toplum ýüp öndürýän maşyn we 22 toplum buraw ýasaýjy maşyn bar.

4. Siziň artykmaçlygyňyz näme?
Bir nokatly söwda
Qualityokary hilli.
Bäsdeşlik bahasy.
Wagtynda eltip bermek.
Tehniki goldaw.
Material we synag hasabatlaryny beriň.
Mugt nusgalar
Iberilenden soň 2 ýyl hil kepilligi.

Häzirki wagtda esasy önümlerimiz guradyjy nurbatlar, paneli nurbatlar, öz-özüňe degmek üçin nurbatlar, öz-özüňi burawlamak üçin nurbatlar, kör perdeler.etc ... productshli önümlerimiz gurluşyk pudagynda giňden ulanylýar.
Size iň gowy bahamyzy, gowy hilli we ajaýyp hyzmatymyzy bermäge synanyşarys.

Saparyňyza we gözlegiňize tüýs ýürekden hoş geldiňiz!Sag boluň.


  • Öňki:
  • Indiki: