Gigant ýyldyzy

16 ýyllyk önümçilik tejribesi
Hex Head özbaşdak buraw nurbatlary: Gurluşyk taslamalaryňyzda takyklygy we netijeliligi ýokarlandyrmak

Hex Head özbaşdak buraw nurbatlary: Gurluşyk taslamalaryňyzda takyklygy we netijeliligi ýokarlandyrmak

Gysga düşündiriş:

EPDM ýuwujy bilen alty kelleli buraw nurbady

1. Material: C1022A

2. Diametri: 4,8mm / 5.5mm / 6.3mm (# 10-14 #)

3. Uzynlygy: 19-150mm

4. Ulanylyşy: ajaýyp funksiýa bilen berkidilen we berkidilen üçek üçin giňden ulanylýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

EPDM ýuwujy bilen alty kelleli buraw nurbatlary
Standart DIN 7504K
Diametri # 10 / # 12 / # 14 (4.8MM / 5.5MM / 6.3MM)
Uzynlyk 19 ~ 150 mm
Baş görnüşi Hex kellesi
Bejergi ýylylygy bejermek
Material C1022 uglerod polat
Tamamla sink bilen örtülen (açyk / bule / sary)
Gaplamak köp, ýönekeý guty, reňk gutusy, poli halta, PP guty + agaç palet
Iň pes sargyt Her spesifikasiýa üçin 1000 kg
Bazar Günorta we demirgazyk Amrika / Europeewropa / Gündogar we Günorta gündogar Aziýa / Awstraliýa we ekt.
Hünärmen Berkidiji pudagynda 15 ýyldan gowrak tejribe

Tanyşdyryň

Gurluşyk taslamalary dünýäsinde ýokary hilli netijäni gazanmak üçin dogry gurallara we materiallara eýe bolmak möhümdir.Möhüm komponentleriň birialty kelleli buraw nurbady, takyklygy, netijeliligi we çydamlylygy üpjün edýän innowasion berkidiji çözgüt.Bu blogda, häzirki zaman gurluşyk taslamalarynda näme üçin esasy zatdygyny düşündirip, alty sany özbaşdak buraw nurbatlarynyň peýdalaryny we ulanylyşyny öwreneris.

Alty kelleli öz-özüni buraw nurbatlary barada öwreniň

Hex kellesi öz-özünden buraw nurbatlary, Tek nurbatlary diýlip hem atlandyrylýar, nurbatlaryň we burawlaryň aýratynlyklaryny birleşdirýän özboluşly dizaýn berkidijilerdir.Özboluşly alty kellesi aňsat tutmaga we tork ulanmaga mümkinçilik berýär.Olary tapawutlandyrýan zat, ýiti çukurlardan we gowy kesgitlenen nokatdan ybarat buraw görnüşine meňzeýär.Öz-özüňi burawlamagyň bu aýratynlygy, wagt tygşytlaýjy peýdalary üpjün edip, synag deşiklerini deslapky burawlamagyň zerurlygyny aradan aýyrýar.

Goýmalar we artykmaçlyklar

1. Ulanyşyň giň gerimi: Altyburçly öz-özüni buraw nurbatlary dürli gurluşyk taslamalarynda giňden ulanylýar.Metaly metaldan, metaldan agaçdan ýa-da metaldan beýleki materiallara berkitmek bolsun, bu nurbatlar takyk, ygtybarly baglanyşyklary döretmekde has ýokarydyr.Olar köplenç polat gurluşykda, üçek gurnamalarynda, HVAC ulgamlarynda we elektrik geçiriji enjamlarynda ulanylýar.

2. Netijeli we wagt tygşytlaýjy: Adaty buraw berkidiş usullary köplenç synag deşiklerini burawlamak we soňra nurbat goýmak ýaly birnäçe ädimleri öz içine alýar.Alty kelleli öz-özüni buraw nurbatlary bilen buraw we berkitme amallary bir ädimde birleşdirilip bilner.Bu tertipli çemeleşme gymmatly wagty tygşytlaýar we iş ýerinde öndürijiligi ýokarlandyrýar.

3. Kämilleşdirilen takyklyk: Hex kellesi öz-özüni burawlaýan nurbatlar, materiallar gurlanda deňsiz-taýsyz takyklygy üpjün edýär.Buraw ujy takyk ýerleşişini üpjün edýär we gabat gelmezlik howpuny azaldýar.Bu takyklyk owadan netijelere we has güýçli umumy gurluşa öwrülýär.Mundan başga-da, alty kelle materialy zaýalamazdan optimal möhürlenmegi üpjün edip, torkyň gözegçilikde ulanylmagyna mümkinçilik berýär.

4. Ygtybarlylyk we çydamlylyk: Altyburçly kelleli öz-özüni buraw nurbatlarynyň buraw ýaly uçlary, adatça ýokary berklikden we mehaniki güýç berýän ýokary güýçli polatdan ýasalýar.Mundan başga-da, olaryň poslama garşy örtügi posdan we beýleki daşky gurşaw faktorlaryndan uzak möhletleýin goragy üpjün edýär.Bu ygtybarlylyk, nurbatlaryň bitewiligini we wagtyň geçmegi bilen berk durmagyny üpjün edýär, gurluşyk taslamaňyzyň ömrüni uzaldýar.

Netijede

Gysgaça aýtsak, alty kelleli öz-özüni buraw nurbatlary gurluşyk taslamalarynyň ýerine ýetirilişini üýtgedip, adaty buraw we berkidiş usullaryna has gowy alternatiwany üpjün etdi.Olaryň köp taraplylygy, netijeliligi, takyklygy we berkligi olary ýokary hilli netijelere ýetmek üçin gymmatly baýlyga öwürýär.Synag deşiklerine bolan zerurlygy aradan aýyrmak we birmeňzeş buraw we berkidiji çözgüt bermek bilen, alty sany özbaşdak buraw nurbatlary öndürijiligi ýokarlandyrýar, wagt tygşytlaýar we gurluşyk taslamalarynyň umumy işini gowulandyrýar.

Tejribeli hünärmen ýa-da DIY höwesjeň bolsaňyz, alty sany baş buraw nurbatlaryny gural gutusyna goşmak, gurluşyk taslamalaryňyzy netijeliligiň we ýokary derejä çykarar.Bu innowasiýa berkidiji çözgütden peýdalanyň we indiki taslamaňyza getirip biljek üýtgeýän güýji başdan geçiriň.

DIN7504K Hex kelleli buraw nurbatlary1
DIN7504K Hex kellesi öz-özüni buraw nurbatlary02

Biziň artykmaçlygymyz

Bir nokatly söwda
Qualityokary hilli.
Bäsdeşlik bahasy.
Wagtynda eltip bermek.
Tehniki goldaw.
Materiallar we synag hasabatlary.
Mugt nusgalar
Iberilenden soň 2 ýyl hil kepilligi.

Sorag-jogap

1. Esasy önümleriňiz näme?
Guradyjy nurbatlar, öz-özüňe degmek üçin nurbatlar, öz-özüňi burawlamak üçin nurbatlar, çyzgyly nurbatlar, kör perçinler we ş.m.

2. Gowşuryş wagtyňyz näçe?
Çökýär, adatça 1x20ft üçin 20 gün gerek bolar.elbetde ammarymyzda aksiýa bolanymyzdan soň 10 günüň içinde tamamlarys.

3. Töleg möhletiňiz näçe?
T / T.Konteýner ýüklenmezden ýa-da iki tarapyň şertnamasyna görä 30% öňünden tölemek we 70% öňünden tölemek.

4. Siziň hiliňiz nähili?Siziň arkaýynlygyňyzy kanagatlandyrmasak näme etmeli?
Sargydyňyzy islegiňiz boýunça berk öndürýäris.Hil kabul edilmedik bolsa, size gaýtaryp bereris.

Kompaniýanyň maglumatlary

“Tianjin Giant Star” enjam önümleri zawody 2006-njy ýylda guruldy we nurbat öndürmekde baý tejribämiz bar.

Esasy önümlerimiz guradyjy nurbatlar, çyzgyly nurbatlar, öz-özüňe degmek üçin nurbatlar, öz-özüňi burawlamak üçin nurbatlar, kör perçinler..etc.

Manyakyn Gündogar, Aziýa, Afrika, Günorta Amerika we ş.m. köp ýurtlara eksport edýäris we olar bilen uzak möhletleýin işewür hyzmatdaşlygy ýola goýýarys.

Siziň bilen hyzmatdaşlyga mümkinçilik tapmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn!


  • Öňki:
  • Indiki: