Gigant ýyldyzy

16 ýyllyk önümçilik tejribesi
Ak wafli kelleli buraw nurbatlary

Ak wafli kelleli buraw nurbatlary

Gysga düşündiriş:

Panel kellesi buraw nurbatlary

1. Diametri: 3,5mm-5mm, 6 # -10 #

2. Uzynlygy: 9.5-100mm

3. Material: C1022A

4. Tamamlamak: sink bilen örtülen

5. Ulanylyşy: metaldan, gurluşykdan we bezegden giňden ulanylýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Tanyşdyryň

Berkidijiler dünýäsinde, ak tegelek kellesi bilen deň derejeli köpugurlylygy we amatlylygy hödürleýärÖzi buraw nurbatlary.Bu kiçi, ýöne güýçli nurbatlar gurluşyk pudagyny özgertdi, gurnamany has çalt, aňsat we ygtybarly etdi.Bu blogda, ak tegelek kelleli öz-özünden buraw nurbatlarynyň ajaýyp aýratynlyklaryny we ulanylyşyny öwreneris, häzirki zaman programmalarynda olaryň aýrylmazlygyny görkezeris.

Özbaşdak buraw nurbady näme?

Panel kellesi, buraw nurbatlary, sink bilen örtülen

Material C1022A
Diametri 3.5-5.0mm, 6 # -10 #
Uzynlyk 10-100mm
Standart DIN ANSZ BS GB ISO
Tamamla galvanizli sary / ak ak
Nokat buraw nokady

Ak tegelek kelleli buraw nurbatlarynyň wezipeleri

Maslahatak wafli kellesi buraw nurbatlary ýiti öz-özüni buraw nokatlary bilen bezelendir.Burawdan öňki deşiklere bolan zerurlygy aradan aýyrýar, sebäbi nurbatlar agaç, metal we plastmassa ýaly ýumşak we gaty materiallara aňsatlyk bilen girip bilýär.Öz-özüňi burawlamak aýratynlygy çalt we aňsat gurnamaga mümkinçilik berýär, gymmatly wagt we güýji tygşytlaýar.Wafli baş dizaýny has uly ýer meýdanyny üpjün edýär, ýükleri has deň paýlaýar we maddy zeper ýetmek howpuny azaldýar.

Dürli programmalar

1. Gurluşyk pudagy:Gurluşyk pudagynda guradyjy, gips tagtasy we beýleki ýeňil gurluşyk materiallaryny oturtmak üçin ak tegelek kelleli buraw nurbatlary giňden ulanylýar.Öz-özüňi burawlamak aýratynlygy güýçli we berk gurluşy üpjün edip, çalt we ygtybarly berkitmäge mümkinçilik berýär.

2. Mebel öndürmek:Bu nurbatlar mebel önümçiliginde giňden ulanylýar, sebäbi dürli agaç böleklerini ýygnamak üçin ygtybarly we täsirli çözgüt berýär.Öz-özüňi burawlamak aýratynlygy, takyk we takyk gurulmagyny üpjün edip, synag deşiklerini deslapky burawlamak zerurlygyny aradan aýyrýar.

3. Awtoulag we elektronika:Ak tegelek kelleli öz-özüni buraw nurbatlary, komponentleri ýygnamak we paneli düzeltmek üçin awtoulag we elektronika pudaklarynda möhüm rol oýnaýar.Burawlar metal we plastmassany aňsatlyk bilen deşip bilýärler we olary bu pudaklarda aýrylmaz edýär.

Ak tegelek kelleli öz-özüni buraw nurbatlarynyň artykmaçlyklary

1. Wagt tygşytlaň:Ak tegelek kelleli buraw nurbatlary, buraw wagty bolup, gurnama wagtyny ep-esli azaldyp, gurluşyk we önümçilik taslamalarynda öndürijiligi we netijeliligi ýokarlandyryp biler.

2. Güýçlendirilen durnuklylyk:Bu nurbatlaryň tegelek kellesi dizaýny, has köp durnuklylygy we agyr ýükleriň aşagynda gowşamaga garşylygy üpjün edip, aragatnaşyk meýdanyny ýokarlandyrýar.

3. Çykdajylaryň täsiri:Ak tegelek kelleli buraw nurbatlary goşmaça buraw gurallaryna ýa-da köp iş talap edýän amallara zerurlygy aradan aýyrmak bilen umumy taslama çykdajylaryny azaltmaga kömek edýär.

Netijede

Ak tegelek kelleli buraw nurbatlary dürli gurluşyk we önümçilik goşundylary üçin deňsiz-taýsyz işlemegi, netijeliligi we köp taraplylygy üpjün edýär.Öz-özüňi burawlamak funksiýasy, burawdan öňki deşikleriň zerurlygyny aradan aýyrýar, wagt we güýji tygşytlaýar.Wafli baş dizaýny, ýygnanan gurluşa durnuklylygy we çydamlylygy üpjün edip, has gowy ýük paýlanyşyny üpjün edýär.Gurluşyk pudagynda, mebel önümçiliginde ýa-da awtoulag we elektronika pudaklarynda ulanylýandygyna garamazdan, bu nurbatlar aýrylmazdyr.Ak tegelek kelleli öz-özüni burawlaýan nurbatlaryň amatlylygy we ygtybarlylygy, islendik taslama boýunça netijeliligi we ýokary netijeleri kepillendirýän saýlawdyr.

Gaplamak we eltip bermek

1. Gaplamak ölçegleriniň birnäçe ululygy bar, karton üçin 20 kg ýa-da 25kg bolup biler.
2. Uly sargytlar üçin gutularyň we kartonlaryň aýratyn ululyklaryny dizaýn edip bileris.
3. Adaty gaplama: kiçi guty üçin 1000pc / 500pcs / 250pcs.soň kartonlara kiçijik gutular.
4. Orta gündogar müşderileriniň islegi boýunça ýörite gaplamalar berip biler.
Packhli gaplamak müşderi boýunça edilip bilner!

Ölçegi (lnch) Ölçegi (mm) Ölçegi (lnch) Ölçegi (lnch)
6 # * 1/2 " 3.5 * 13 8 # * 3/4 ​​" 4.2 * 19
6 # * 5/8 " 3.5 * 16 8 # * 1 " 4.2 * 25
6 # * 3/4 ​​" 3.5 * 19 8 # * 1-1 / 4 " 4.2 * 32
6 # * 1 " 3.5 * 25 8 # * 2 “ 4.2 * 50
7 # * 1/2 " 3.9 * 13 10 # * 1/2 " 4.8 * 13
7 # * 5/8 " 3.9 * 16 10 # * 5/8 " 4.8 * 16
7 # * 3/4 ​​" 3.9 * 19 10 # * 3/4 ​​" 4.8 * 19
7 # * 1 " 3.9 * 25 io # * 1 " 4.8 * 25
7 # * 1-1 / 4 " 3.9 * 32 10 # * 1-1 / 4 " 4.8 * 32
7 # * 1-1 / 2 " 3.9 * 38 10 # * 1-1 / 2 " 4.8 * 38
8 # * 1/2 " 4.2 * 13 10 # * 1-3 / 4 " 4.8 * 45
8 # * 5/8 " 4.2 * 16 10 # * 2 " 4.8 * 50

Sorag-jogap

1. Esasy önümleriňiz näme?
Guradyjy nurbatlar, öz-özüňe degmek üçin nurbatlar, öz-özüňi burawlamak üçin nurbatlar, çyzgyly nurbatlar, kör perçinler, umumy dyrnaklar, beton dyrnaklar ... we ş.m.

2. Iş haçan başlandy?
16 ýyldan gowrak wagt bäri has çalt işleýäris.

3. Nurbatlar näme?
Burawlar bir gezek gurlan materiallarda saklanýan ýüplükli berkidijilerdir.Burawlar gurmak üçin hoz ýa-da ýuwujy gerek däl.

4. Nurbatlar we boltlar birmeňzeşmi?
, Ok, nurbatlaryň ýiti nokady bar we gurnama materialynda saklanýar.Boltlary gurnamak üçin çukur ýa-da bolt materialy saklamak üçin hoz gerek."Buraw" we "bolt" - bu pudakda köplenç çalşylýan sözler.

5. Nurbatlar ýa-da dyrnaklar has gowumy?
Ikisi-de ýok!Burawlar we dyrnaklar ikisi hem dürli meseleler üçin ajaýyp.Bir ýa-da başga bir programma baglylykda has gowy bolar.


  • Öňki:
  • Indiki: